Η πράσινη εφοδιαστική, γνωστή και ως βιώσιμη εφοδιαστική ή οικολογική εφοδιαστική, επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προώθηση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών σε ολόκληρο το δίκτυο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα

Η πράσινη εφοδιαστική επιδιώκει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με τη βελτιστοποίηση των διαδρομών μεταφοράς, τη χρήση καθαρότερων καυσίμων και την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών.

Διατήρηση πόρων

Καταβάλλονται προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων, όπως καύσιμα, νερό και πρώτες ύλες, σε όλη τη διαδικασία εφοδιαστικής.

Μείωση των αποβλήτων: Η πράσινη εφοδιαστική στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων μέσω βελτιωμένων πρακτικών συσκευασίας, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων.

Υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον

Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμων δομικών υλικών για τις αποθήκες και τα κέντρα διανομής.

Οι πρωτοβουλίες πράσινης εφοδιαστικής ωφελούν τις εταιρείες μειώνοντας το λειτουργικό κόστος, βελτιώνοντας την εικόνα του εμπορικού σήματος, ικανοποιώντας τις κανονιστικές απαιτήσεις και προσελκύοντας περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους καταναλωτές. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες αυτές συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λειτουργιών εφοδιαστικής.